Welkom

Dat is dus de Kunst! is een bureau voor cultuuronderwijs en kunsteducatie. Bent u op zoek naar begeleiding, advies of scholing op deze gebieden dan bent u op het juiste adres. Mocht u na het lezen nog aanvullende informatie wensen of graag met ons samenwerken, dan kunt u ons mailen op info@datisdusdekunst.nl

astrid

 

Wie zijn wij

Tot de werkzaamheden van bureau Dat is dus de Kunst behoren onder meer het ontwikkelen en geven van trainingen en (bij)scholing  over cultuureducatie aan leerlijnbegeleiders, onderwijsgevenden en cultuuraanbieders. Wij geven advies bij het invoeren en implementeren van de Doorlopende Leerlijnen Cultuureducatie; het ontwikkelen van meet- en kwaliteitsinstrumenten en het ontwikkelen van creatieve workshops op het gebied van de kunsten. Wij coachen  leerlingen, leerkrachten, leerlingbegeleiders en cultuuraanbieders. Ook het schrijven of bijwerken van beleids- en communicatieplannen, websitecontent,  nieuwsbrieven, het begeleiden van subsidie-aanvragen of het organiseren van symposia behoort tot onze werkzaamheden. Tot onze opdrachtgevers horen onder andere Cultuurwinkel Breda, Centrum voor Kunst- en Cultuureducatie (KCE) Goes, Cultuurcontact Helmond, Cultuurbureau Tobe in Dordrecht.

Onze  ambitie is een bijdrage te leveren aan een stevige inhoudelijke verankering van cultuureducatie.

Even voorstellen

images[1]

Astrid Nooij

Als verpleegkundige, communicatiemedewerker , lerares en master kunsteducatie deed ik ervaring op in verschillende sectoren van onze samenleving.
In 2011 ben ik afgestudeerd als master kunsteducatie met als specialiteit literatuureducatie. Ik ben medeauteur van de leerlijn literatuur opgenomen in De Culturele Ladekast, de doorlopende leerlijn cultuureducatie . Bij de Stichting IBBY, International Board on Books for Young people, verwierf ik tijdens de cursus Oordelen over kinder- en jeugdliteratuur inzicht over jeugdliteratuur.
Uitvoerend in de kunsten ben ik op het gebied van theater, zang en beeldende kunst.

Ik ben van 1961. De tijd van de Beatles, Robert Long, Boudewijn de Groot, Het Theater van de Lach, en van Zwiebertje. Mijn cultureel zelfbewustzijn is onder meer gevormd door zuster Emilia op de kleuterschool, mijn leraar Nederlands de heer Jansen en mijn leraar biologie de heer de Bie. Zij leerden mij: assertief te zijn, de literatuur kennen en stimuleerden mijn fascinatie voor mens en natuur.
In 1990 stond ik op de barricade voor betere arbeidsomstandigheden samen met de VVIO, de verpleging en verzorging in opstand. Met een rugzak vol idealen koos ik in 2003 voor het leraarschap in het primair onderwijs. Ik werkte 11 jaar met veel plezier met mijn klas.

Mijn cultureel zelfbewustzijn werd en wordt ook bepaald door mijn familie. Een familie van toneelspelers, regisseurs, zangers en zangeressen. Vele spontane opvoeringen tussen de schuifdeuren. Ik miste geen enkele voorstelling van het Werktheater. Literatuur en drama-aanbod genoeg.

Zoals het voor Ali B juf Miriam was die zijn cultureel zelfbewustzijn prikkelde zo zijn wij dat ook voor de huidige kinderen in de klas. Waar komen ze vandaan, wat houdt ze bezig? Welke invloeden zijn er van buiten- en binnenuit?  Het kan je het onderwijs verrijken, je begrip vergroten? We brengen ons persoonlijke cultureel zelfbewustzijn mee.

Dat is dus de kunst! werkt graag mee aan de ontwikkeling van het cultureel zelfbewustzijn.
In het onderwijs het liefst zonder oordeel. Je eigen smaak en mening kunnen ontwikkelen en leren samenwerken. Waarnemen en vragen stellen, doorvragen en leren om strategieën te ontwikkelen om nog beter te kijken en meer te zien. Zelf onderzoeken en ontdekken. Oplossingen bedenken en materialen leren kennen.
Ervaren wat voor jou schoonheid is. Daarover van gedachten wisselen, samen te werken. Te reflecteren en te ervaren hoe anderen erover denken. Hoe hebben zij het bedoeld? Wat kwamen ze tegen? Om je vervolgens staande te kunnen houden in een soms verwarrende of ongemakkelijke situatie. Om te kunnen oordelen zonder goed of fout te gebruiken.

Om je persoonlijke analyse te maken en om die van anderen te kunnen interpreteren.
Hoe geweldig zou het zijn wanneer onze kinderen het lef hebben zichzelf te presenteren. Zich staande weten te houden omdat ze anderen begrijpen. Een belangrijke taak voor onderwijzers en ook vaak de drijfveer waarom zij voor dit mooie vak hebben gekozen.

Dat is dus de Kunst! is opgezet vanuit een overtuiging dat kunst en cultuur invloed hebben op menselijkheid en bijdraagt aan zelfontplooiing en een kritisch denkvermogen.

 

‘Verbeelden en invoelen
zijn aspecten die samenhangen
met culturele vorming.’

inspiratie

Afbeelding5

 

 

http://www.lkca.nl/cultureel-kapitaal/opinie-gijs-scholten-van-aschat

 

 

 

Visie en missie

‘Door cultuureducatie leer je jezelf en de wereld om je heen beter begrijpen’. De kunst is om te zoeken naar overeenstemming en gebruik te maken van elkaars talenten en mogelijkheden.

Dat is dus de Kunst! is opgezet vanuit een overtuiging dat kunst en cultuur invloed hebben op menselijkheid en bijdraagt aan zelfontplooiing en een kritisch denkvermogen.

Versterken van de kaders
De Cultuur en Kunst Educatie mist vaak een kader. Het blijft beperkt tot losse projecten in bijvoorbeeld het onderwijs en de naschoolse opvang. Zelf georganiseerd of vanuit de culturele instellingen ingebracht. De verbinding ontbreekt.  Door samen met Dat is dus de kunst de vraag- en aanbodzijde sterker te ontwikkelen, ontstaat een situatie waarin educatieve en culturele instellingen elkaar steeds beter verstaan.

Kunsteducatie in brede context
Bij het ontwikkelen van landelijk cultuurbeleid is men meer bezig met het inzetten van Kunsteducatie om de sociaal maatschappelijke cohesie te vergroten. De ontwikkelingen in Nederland  op  het terrein van de Brede Scholen bijvoorbeeld.  Samenwerking tussen de wijkcentra, de scholen , de sportcentra en de culturele instellingen  wordt gestimuleerd. De sport is daarbinnen al stevig ontwikkeld.

Ook in het basisonderwijs is men steeds meer overtuigd  dat er meer vakoverstijgend en in de context moet worden geleerd. En dat kinderen op verschillende manieren leren.

‘Als kunst een verbeelding is van de werkelijkheid, een reflectie op de wereld om ons heen, dan leert kijken naar kunst ons reflecteren op onszelf en onze omgeving’. Kunst brengt het leven in beeld, het helpt je je gevoelens uit te drukken en die van de ander te begrijpen en het draagt bij aan zingeving.  Wanneer het  begrippenkader en het curriculum met betrekking tot kunsteducatie op de scholen en in de culturele instellingen  sterker gehanteerd en uitgedragen wordt zijn we samen op de goede weg.  Dat is dus de kunst zet haar expertise graag in.

http://muzisch-creatieve-vorming.blogspot.nl/
http://www.cultuurwinkelbreda.nl/
http://www.cultuur-contact.nl/
http://www.cultuurparticipatie.nl/nieuws/Agenda/
http://www.lkca.nl/publicaties/cultuur_educatie/

 

einstein

Scholing Cultuuronderwijs: Speel je wijs en literatuureducatie

Scholing algemeen

Dat is dus de kunst! heeft de overtuiging dat leerkrachten een enthousiasmerende, kritische en bewustmakende werking kunnen hebben op het gebied van cultuureducatie. Tegelijkertijd is er momenteel geen structureel programma om dit te bereiken. Onze scholing helpt hierbij en geeft antwoord op de vraag: hoe bereiken we zowel praktisch als theoretisch een optimale opbrengst van cultuureducatie met behulp van diverse kunstvakken i.r.t. de bestaande schoolvakken?

20151104_141840

speeljewijs

Speel je Wijs – Woordenschat
Spelen is een natuurlijke behoefte van kinderen. Drama is een krachtige werkvorm om kinderen spelenderwijs te laten leren. Leren met veel plezier!
Speel je Wijs – Woordenschat zijn compleet uitgewerkte lessen in twee boekwerken: groep 1-4 en groep 5-8. Samen vormen ze een doorlopende leerlijn drama en woordenschat voor de hele basisschool. Op PABO’s wordt de methode ingezet als vakliteratuur. De Viertact van Verhallen is de didactiek die, in de vorm van drama-activiteiten, expliciet gehanteerd wordt in de opbouw van deze lessen.
Speel je Wijs is speciaal ontwikkeld voor iedereen die kinderen actief en op een creatieve manier wil ondersteunen en stimuleren in hun woordenschat- en spelontwikkeling. Speel je Wijs is de brug tussen kunst en cognitie. De boeken zijn te bestellen via http://webwinkel.vangorcum.nl/NL. Er is ook in een digitale versie.

boekspeeljewijs1boekspeeljewijs2

Speel je Wijs geeft lesideeën, verdieping en inspiratie voor iedereen die drama een plek wil geven in het onderwijs; zowel beginnende leerkrachten als ervaren drama- en taaldocenten.
Speel je Wijs – Woordenschat groep 1-8 workshopserie
In drie te volgen Speel je Wijs workshops ligt de focus op de ontwikkeling van woordenschat door middel van drama. Je begrijpt taal beter als je die ook daadwerkelijk beleeft en dit beleven is bevorderlijk voor de woordenschatontwikkeling. Daarnaast ontwikkelen kinderen met deze lessen hun sociaal-emotionele vaardigheden. Spel kan een oefengebied vormen voor de werkelijkheid; je overlegt, presenteert, geeft en krijgt feedback en ontvangt applaus.
De drie actieve workshops doorlopen een aantal lessuggesties voor groep 1-8, waarin duidelijk wordt hoe sterk de verbinding tussen drama en woordenschat is. Door deze lessen te geven gaat de deelnemer dit zelf ervaren en doorzien. De drie workshops vormen een geheel. Ze zijn gevuld met concrete (les)ideeën en voorzien van inhoudelijke achtergrondinformatie. Deelnemers leren hoe drama en woordenschat op verschillende manieren een plek kunnen krijgen in de praktijk. Door het volgen van de drie workshops raak je geïnspireerd om de inhoud meteen in de klas of opvang toe te passen. De workshops kunnen worden aangepast aan de wensen van de deelnemers.

Duur en data
De Speel je Wijs – Woordenschat workshop bestaat uit 3 workshops die elk twee uur duren. Deze vinden plaats in het voorjaar op:
• woensdag 11 mei 2016, 15.00 – 17.00 uur
• woensdag 25 mei 2016, 15.00 – 17.00 uur
• woensdag 8 juni 2016, 15.00 – 17.00 uur

Voor wie
Speel je Wijs- Woordenschat is gericht op leerkrachten die werkzaam zijn in het primair onderwijs of leidinggeven bij organisaties voor- en vroegschoolse educatie of op leesconsulenten in het programma “bibliotheek op school”. Een workshopsessie op locatie is mogelijk.

Kosten
Deelname aan de workshopserie kost € 190,00 per deelnemer. Het maximaal aantal deelnemers is 20. Vol = vol. De prijs voor de workshops op locatie is € 395, – per workshop van 2 uur. Prijzen zijn exclusief reiskosten.
Voor aanmelden stuur een mail naar: info@datisdusdekunst.nl

Workshopleider
Astrid Nooij verzorgt de workshopserie. Zij werkte 11 jaar als leerkracht in het basisonderwijs. Onderzocht tijdens haar master Kunsteducatie de leeropbrengsten van literatuureducatie. Combineert haar ervaring uit dramatrainingen en haar fascinatie voor taal in de training Speel je wijs.
Speel je Wijs – train de trainersopleiding
Wie de workshopserie in de eigen school of het eigen kinderdagverblijf wil geven, kan een of twee teamleden de Speel je Wijs – trainersopleiding laten volgen. Zij kunnen vervolgens het eigen team scholen. Op http://www.speeljewijs.com/train-de-trainer/ lees je meer over deze training.

Contact
Heb je vragen over bijvoorbeeld de workshops of de train de trainersopleiding? Neem dan contact op met workshopleider Astrid Nooij, info@datisdusdekunst.nl

 

Scholing literatuureducatie

De specifieke scholing voor literatuureducatie bestaat uit 4 dagdelen van elk 4 uur. Deelnemers gaan zelf actief aan de slag en de informatie wordt vastgelegd in een syllabus. In de syllabus zijn praktische lesbrieven opgenomen die direct in de praktijk kunnen worden ingezet.

Afbeelding3

Aan bod komen o.a. de volgende zaken:

  • Wat is jeugdliteratuur?
  • Welke leerlijn volgt de basisschool richting voortgezet onderwijs?
  • Literatuur en andere kunstvormen
  • Presentatie eindopdracht op
  • Stageschool.
  • Kosten voor deelname: € 400,- inclusief materialen, koffie en thee.

taal is creativiteit hoe

img-boekenmannetje

 

Padlet creativiteit samengesteld n.a.v. cursus Pabo Breda

http://padlet.com/EvandeKerkhof/cursuscreatieveleerkracht

 

 

Contact
ASTRID NOOIJ
Elise van Calcarstraat 8
4822 VK Breda
06 – 54 9749 20
info@datisdusdekunst.nl

Afbeelding6

Neem contact met ons op!